Algemene Voorwaarden

1) Reparatie en Werkzaamheden

1) Optifus geeft altijd een garantie op alle gerepareerde of bij ons gekochte toestellen.
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

    a) Het toestel is niet opengemaakt of gerepareerd door andere personen. Op alle toestellen wordt een label geplaatst die tijdens het openen van het toestel wordt vernietigd.
    b) U kunt geen beroep doen op de garantie indien de schade is veroorzaakt door verkeerd gebruik van het toestel (beschadigd scherm, water- of brandschade, onjuiste gebruik van accu bij laptops etc. Optifus geeft geen garantie op accu bij laptops.)
    c) In het geval van TV reparatie geldt de garantie alleen op door ons gerepareerde onderdelen.
    d) Alle door ons verkochte toestellen zijn tweedehands. Garantie geldt alleen op alle hardware.
    e) Optifus geeft 3-maanden garantie op alle door ons verkochte toestellen met de prijs van 100 euro en hoger en 3-maanden garantie op alle door ons verkochte toestellen indien de prijs lager is dan 100 euro.

2) Het maximale garantie bedrag is in alle gevallen ten nimmer hoger dan het oorspronkelijk factuur bedrag.

3) Indien beschikbaar biedt OPTIFUS tijdens de TV reparatie u een tijdelijk toestel aan.

4) Indien u dat wenst is TV reparatie aan huis mogelijk, mits onze monteur beschikbaar is op het door u gewenste tijdstip.

5) Wanneer u een reservering bij ons maakt of een factuur ondertekent gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.

6) Alle toestellen worden maximaal 90 dagen bewaard in onze opslagruimte. Bij geen reactie van de Opdrachtgever worden alle toestellen na 90 dagen afgevoerd.

7) De opdrachtgever vrijwaart ons van elke aansprakelijkheid voor schade tijdens montage of demontage activiteiten, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid dit zou ontstaan.


2) Betaling en incassokosten

1) De financiele transactie vindt na de TV reparatie plaats. Uiteraard wordt u voor de TV reparatie een offerte aangeboden. In het geval er nieuwe onderdelen dienen te worden besteld zullen de extra kosten met de Opdrachtgever worden besproken.

2) Optifus rekent geen bezorg- of afhaalkosten bij alle TV reparaties.

3) Optifus rekent geen bezorg- of afhaalkosten bij alle bestellingen binnen 50 km. Voor afstanden tussen 50 en 100 km rekent Optifus 25 euro aan bezorgkosten. Voor afstanden boven 100 km rekent Optifus 40 euro aan bezorgkosten.

4) Afspraken die 3 uur van tevoren worden afgezegd, worden niet in rekening gebracht. In geval van het niet nakomen van een afspraak wordt een geldboete van 40 euro opgelegd.

5) In het geval van TV reparatie binnen de garantie of het terugbrengen van een product worden alle verzend- of bezorgkosten aan de consument verhaald.

6) De prijsopgavegrens van klant bedraagt 250 euro. Indien de kosten van TV reparatie de prijsopgavegrens overschrijden heeft Opdrachtgever het recht om de TV reparatie kosteloos te laten annuleren. Onderzoekskosten zijn in dit geval afwezig. Indien de kosten van TV reparatie de prijsopgavegrens niet overschrijden maar de TV reparatie wordt door Opdrachtgever toch geannuleerd, zijn er in dit geval onderzoekskosten van 35 euro aan verbonden. TV reparatie onder de prijsopgavegrens wordt onmiddellijk zonder de prijsopgave uitgevoerd tenzij Opdrachtgever het anders aangeeft. Bij TV reparatie boven de prijsopgavegrens wordt eerst een prijsopgave gemaakt en de TV reparatie uitgevoerd pas na het akkoord van Opdrachtgever.

7) Indien bij de verkoop van producten de consument de betaling na de ontvangst van de product wenst uit te voeren, wordt er geen vooruitbetaling geeist mits het bezorgadres binnen 25 km van ons hoofdkantooradres ligt. In dit geval is er alleen contante betaling mogelijk.

8) Indien bij de verkoop van producten de consument de betaling na de ontvangst van de product wenst uit te voeren en het bezorgadres verder ligt dan 25 km van ons hoofdkantooradres, wordt er een vooruitbetaling geeist. Het restantbedrag dient bij de aflevering direct aan de deur te worden voldaan.

9) Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.


3) Het sluiten van overeenkomsten en contracten

1) Een overeenkomst tussen OPTIFUS en een andere partij komt tot stand ALLEEN als er handtekeningen van de eigenaar van OPTIFUS EN de boekhouder van OPTIFUS SCHRIFTELIJK aanwezig zijn.

2) Een klantenfactuur is rechtsgeldig mits voorzien van handtekeningen van een OPTIFUS medewerker en de klant.© 2010 Optifus
e-mail: info@optifus.nl
Telefoon: 064 624 70 20, 064 184 30 21